SISP, Svenska Inkubatorer och Science Parks - Sandbacka Park

SISP

Den 8 maj 2007 blev Sandbacka Park medlem nr 42 i Branschorganisationen Svenska inkubatorer och Science Parks, SISP.

Det huvudsakliga syftet med att vara medlem i SISP är för Sandbacka Parks del att ta del av erfarenheter från övriga teknikparker i landet samt kunna diskutera de för Sandbacka Park viktiga framtidsfrågorna i ett nationellt perspektiv. Genom SISP finns även möjligheten att delta i de internationella nätverk som finns för teknikparker.
 

Vad är SISP?

SiSP är en branchorganisation för svenska Inkubatorer och Science Parks. SiSP drivs av sina medlemmar, för sina medlemmar och skall verka för att betingelserna i inkubatorerna och parkerna utvecklas väl.

SiSPs främsta syfte är att aktivt arbeta med erfarenhetsutbyte mellan olika medlemmar samt övriga aktörer i innovationssystemet. SiSP agerar därutöver som rådgivare för start av nya inkubator- eller science parksmiljöer. SiSP fungerar även som nationell samordnare och motor för kompetensutveckling för en ung framväxande yrkeskår. Föreningen företräder medlemmarna i gemensamma angelägenheter och verkar också för utbyten och samarbeten internationellt.
Relaterade sidor
www.sisp.se