Smarta Material för smart specialisering

- sammanfattning av förstudieprojekt.

 
Sandbacka Park har tillsammans med Mjärdevi Science Park och Luleå Science Park genomfört en förstudie finansierad av Tillväxtverket inom området smarta material som är ett starkt innovations- och tillväxtområde. Inventeringen visar att det finns underlag för samverkansprojekt mellan de tre regionerna inom nyckelområden som hårda material, kompositer och additiv tillverkning, och att arbeta med hela kedjan från råvaror till produkt ger en större konkurrenskraft.
 
Det blir allt större utmaningar att förädla värdet av avancerade material och nya materialkoncept till en marknad trots att tekniken kan ligga i framkant. Globalisering och innovationsskeenden förändrar marknaden snabbt. Undersökningen påvisar att detta kan mötas upp genom starkare kontaktytor mellan regioner för att ge tillväxt och konkurrenskraft på den globala marknaden. För att nå detta så behöver regionerna i Sverige inventera sina materialaktörer och styrkor. Idag finns flera initiativ till detta, men dessa behöver mer tid och arbete för att komma framåt eftersom innebörden av material har en enorm spännvidd och nya områden uppstår eller formas om hela tiden. På längre sikt kan alla regioner med avancerade material som styrkeområde förenas genom en nationell plattform och konkurrera bättre internationellt.
 
Arbetet visar att möten kring avgränsade områden ger upphov till affärmöjligheter mellan företag som tidigare inte kände till varandras intresseområden. En snabbare utveckling mot en nationell samling kan ske genom att skapa plattformer som samlar aktörer kring olika teman och nyttja Science Parks genom deras inarbetade nätverk till företag.
 
Gruppen jobbar nu med att undersöka om och hur ett fortsatt samarbete är möjligt, för att utveckla de gemensamma intresseområden som identifierats. 

Kontaktperson: 
Ulrika Malmkvist, Utvecklingschef Sandbacka Park
026-241654 alt 0706365406
ulrika.malmkvist@sandviken.se

Finansiärer: