Materialteknik ger smarta material

Smarta Material för Smart Specialisering - Sandviken, Linköping. Luleå

Syftet är att skapa en hållbar grund för ökade samarbeten mellan aktörerna i de tre involverade regionerna med fokus på innovationer och tillväxt med inriktning på smarta material och att stärka arbetet med smart specialisering i de tre regionerna.

Skälen till projektets inriktning och syfte är bland annat följande:
  1. Materialtekniken som innovations- och tillväxtområde har en mycket stor potential med en mängd nya teknologier och kompetenser vilka skapar nya material med helt nya tillämpningsoråden. Här har Sverige en stark position och ett världsledarskap inom flera nischer som bör stödjas och användas som en grund för ytterligare nyttiggörande nationellt.
  2. Gävleborg, Östergötland och Norrbotten är regioner med starka industritraditioner framförallt inom materialteknik. Här finns världsledande företag som tex Sandvik, Ovako, Boliden, SSAB, SAAB, Siemens som starka utvecklingsmotorer. I såväl Luleå, Linköping som Sandviken finns starka forskningsområden närvarande. Utvecklingen har drivits fram med ett starkt fokus på forskning och innovation framför allt i de stora företagen men också hos deras samarbetspartners. Den globala konkurrensen blir allt starkare och ställer krav på ökad kompetens och förnyelse. Då blir det allt viktigare att genom samverkan bygga broar mellan samhällets aktörer inom offentlighet, näringsliv, forskning, utbildning och civilsamhälle. 
  3. Det är avgörande att identifiera möjligheter till ökad samverkan mellan innovationsaktörer i regionerna men också över regionsgränser och nationella gränser i syfte att stärka vår konkurrenskraft i förhållande till omvärldens krav och utmaningar. Genom att tillsammans titta närmare på hur man kan skapa stärkta kontaktytor mellan regionernas  små och stora företag och organisationer på materialteknikområdet kan förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft öka regionalt och nationellt.
Målet är att skapa förutsättningar för konkreta samverkans- och innovationsprojekt inom materialteknik, baserat på aktörskonstellationens  kompetens och potential. 

Målgruppen är aktörer inom området materialteknik/smarta material i de medverkande regionerna:
  1. Befintliga och framväxande företag och företagsnätverk, med såväl SMF som stora företag med två olika fokus 1) aktörer som genom FoU tillhandahåller ny kompetens/resultat och 2) aktörer som är nyttjare av ny kompetens/resultat från FoU.
  2. Universitet, högskolor och institut.
Projektorganisationen består av en styrgrupp där de initiativtagande science parkerna medverkar: Sandbacka Park, Mjärdevi Science Park och Luleå Science Park. Sandbacka Park fungerar som projektägare och sammanhållande.

Projektet är kopplat till de medverkande aktörernas ordinarie verksamhet som faciliterande regionala innovationsaktörer, men avser en förnyelse och utveckling vad gäller främst aktörskonstellationen och samarbetet mellan regioner. Aktörskonstellationen inkluderar ledande FoI-miljöer i landet, vid akademin och i näringslivet. 

Förstudieprojektet har slutdatum den 20160630.
Projektet finansieras av:
Materialteknik med Tillväxtverket, Luleå Science Park, Mjärdevi Science Park, Sanktkort, Region Gävleborg

Materialteknik i Gävleborg:

För materialområdet har Sandvik en central roll med omfattande forskning och är ”regionens universitet” med kopplingar till nationella/ internationella forskningsaktörer. Här finns Sandvik Coromants globala utvecklingscenter för skärande bearbetning, kopplat till intern FoU inom additiv tillverkning. Sandvik Material Technology, har sin största FoUenhet i Sandviken inom materialforskning.

I Sandviken finns även forskning inom andra områden d v s en av de mest forskningstäta kommunerna i landet. Här verkar ca 700 forskare, på Sandvik och på ytterligare ett antal företag runt om i Sandviken. Sandviken är landets mest innovativa kommun sett till patent per 10 000 invånare. Även Ovako i 
Hofors har forskning relevant i sammanhanget. I regionen finns flera initiativ med koppling till materialområdet

Stålindustrins forskarskola, som drivs av Högskolan Dalarna o Jernkontoret, med fokus på kunskapsöverföring och spetskompetens. 3 av 15 doktorander finns på Sandbacka Park. Högskolan Dalarna har i sin forskning fokus på bl.a stålformning och ytbehandling. Även klusterinitiativ som Triple Steelix är del i kompetensplattformen kring materialteknik. Sandbacka Park har ett HAAS Technical Centre där Yrkeshögskolan inom kvalificerad skärande bearbetning är en nod i ett globalt nätverk. Vid Högskolan i Gävle finns forskningsprofiler och kompetens som berör temat. Ett antal nya materialteknikföretag växer fram. Smart och hållbar tillverkningsindustri är ett utpekat område i arbetet med Smart specialisering: materialteknik möter sensorer och automation.
 

Materialteknik i Östergötland:

Avancerade material är identifierad inom Smart Specialisering som ett styrkeområde. Unik kompetens och betydande resurser finns vad gäller framtagning av material med mycket högt förädlingsvärde samt hur dessa 
tillämpas. Ytbehandling för hållbarhet och säkerhet inom verkstadsindustrin och elektronikindustrin, biokompatibla material och sensorer är viktiga applikationsområden.

Materialvetenskap är ett prioriterat forskningsområde vid 
Linköpings Universitet med anslag på mer än 190 Mkr/år och är starkt stöttat av industri och institut. I både akademiska och samhälleliga mått räknas området som extremt produktivt, och flera avknoppade företag finns i regionen varav några finns idag i företagsinkubatorn Lead. 2009 fick LiU ett anslag på 110 Mkr över fem år i konkurrens med andra nationella lärosäten inom utlysningen ”Materials Science including Functional Materials”.

Nyligen genomfördes en översikt av materialsatsningar i Östergötland som visar att det finns över femtio materialsatsningar. Det finns redan några kopplingar mellan regioner men en inventering skulle kunna visa fler möjligheter att hitta gemensamma materialsatsningar. Mjärdevi Science Park har sedan tidigare tagit ett initiativ till att utreda möjligheter och behov av ett nätverk inom kompetensområdet i regionen och varför en vidare förstudie är relevant och linje med det arbete som påbörjats (se Smart Specialiseringsstrategin för Östergötland). 
 

Materialteknik i Norrbotten:

Luleå tekniska universitet har en lång tradition med utbildning och forskning inom materialteknikområdet.  (http://www.ltu.se/research/subjects/Materialteknik) LTU har centrum för högpresterande stål (CHS) som har sin utgångspunkt i att sätta Sverige och Luleå-regionen på världskartan inom området högpresterande stål. Syftet med CHS är att vidareutveckla kompetens inom området och dess industriella tillämpningar genom forskning, utveckling samt förmedling av information och kunskap mellan parter och intressenter. Vidare att samverka med och stärka företag i regionen  och nationellt samt samverka med dess nationella och internationella kunder inom området.

Luleå tekniska universitet är en av noderna inom KIC EIT Raw Materials, som handlar till stor innovationer och nyttogörande inom mineral och materialteknik.  Länsstyrelsen i Norrbotten har materialteknik som ett regionalt tillväxtområde, smart specialisering som ryms inom "förädling inom basindustrin".